ஹீலிங் மினிஸ்ட்ரி

சுகமாக்கும் ஊழியம் செய்வதற்கு மிக அத்தியாவசிய தேவை என்ன? ஜெபமா? வரமா? வல்லமையா? அல்லது வேறு எதேனும் இருக்கிறதா? சகோ.ஜெயராஜ் விஜய்குமார் அவர்களின் பார்வையில் சுகமாக்கும் ஊழியம்

Leave a Reply