இயேசுவோடு இருத்தல்

அப்பொழுது அவர் பன்னிரண்டு பேரைத் தெரிந்துகொண்டு, அவர்கள் தம்மோடுகூட இருக்கவும், பிரசங்கம்பண்ணும்படியாகத் தாம் அவர்களை அனுப்பவும், வியாதிகளைக் குணமாக்கிப் பிசாசுகளைத் துரத்தும்படி அவர்கள் அதிகாரமுடையவர்களாயிருக்கவும், அவர்களை ஏற்படுத்தினார். (மாற்கு 3:14,15) "அவர்கள் தம்மோடுகூட...

அனுதினம் ஜெபநேரம்…

தேவனுடைய பாதத்தில் அனுதினமும் ஜெபத்தில் காத்திருக்க வேண்டியதன் அவசியம் குறித்த செய்தி https://www.youtube.com/watch?v=3njYd8hnjpU  

எது தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதற்கு அத்தாட்சி?

நாம் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு அத்தாட்சியாக இருப்பது எது? நமது ஊழியத்தில் நாம் அடையும் வெற்றிகளை அதற்கு அத்தாட்சியாகக் கருதிக் கொள்ளலாமா? சகோ.விஜய் பகிரும் குறுஞ்செய்தி https://www.youtube.com/watch?v=tYFzjj1RTUA&t=2s