வருகை நெருங்குகிறது…ஆயத்தமா?

நாம் அரசியலில் பங்கு கொள்கிறோமோ இல்லையோ ஆனால் உலக அரசியலை உற்று நோக்க வேண்டிய நிலையில் இருக்கிறோம். உலக அரசியல் நகரும் திசையையும், அரசாங்கங்கள் எதற்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கின்றன என்பதையும் சற்று கவனித்துப்...