கர்த்தர் காவாராகில்…

இவ்வுலகம் மோசமான பேரழிவை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருக்கிறது. இதுபோன்ற சூழலில் நமக்கு பாதுகாப்பு என்ன? நம்முடைய தேவன் நம்மை எப்படி அதிசயவிதமாக பாதுகாக்கிறார்? இந்த வீடியோவில் பாருங்கள்ங்கள்்

Leave a Reply