ஒலிவடிவம்: தற்காலத் திருச்சபைகள் மீது புலம்பல்

https://www.youtube.com/watch?v=JnJokGo83Og

தற்கால திருச்சபைகள் மீது புலம்பல்- கடந்த 2010 ஆம் ஆண்டு எழுதிய கட்டுரை ஒன்றின் ஒலி வடிவம்

Leave a Reply