எழுப்புதல் பாடலுக்கான விளக்கம்

“பேரலை திரண்டு எழும்புதே” என்ற சமீபத்தில் நமது ஊழியத்தின் சார்பாக வெளியிடப்பட்ட பாடலுக்கான விளக்கத்தை சகோ.ஜெயராஜ் விஜய்குமார் மும்பையில் சமீபத்தில் நடைபெற்ற ஒரு வாலிபர் முகாமில் விளக்கிய போது…

Leave a Reply