என்னை உணர்வுள்ளவனாக்கும்!

வல்லமையின் அலைகள் (Waves ofPower) மற்றும் தமிழ் கிறிஸ்தவ வானொலியில் 16/04/2017 அன்று ஒளிபரப்பான உயிர்தெழுதல் திருநாளுக்கான சிறப்புச் செய்தி!

இது உயிர்த்தெழுதலைப் பற்றிய செய்தியல்ல, உயிர்த்தெழுதலை நினைவுகூறுதலைப் பற்றிய செய்தி!

 

Leave a Reply