தற்கால திருச்சபைகள் மீது புலம்பல்

(இது ”எழுப்புதல் தொடரின்” ஐந்தாம் அத்தியாயம். நீங்கள் கடந்த  நான்கு அத்தியாயங்களையும் படிக்காவிடில் அவைகளைப்  படித்து விட்டு பின்னர் இந்த அத்தியாயத்தைத் தொடரும்படி அன்புடன் வேண்டுகிறேன்) இதற்கு முந்தய அத்தியாயத்தைப் படிக்க இங்கே சொடுக்கவும். இத்தொடரின் முதல்...

கருப்பு அங்கிக்குள் கர்த்தரின் பட்டயம்

மார்ட்டின் லூத்தரும் 16 ஆம் நூற்றாண்டு சபைப் புரட்சியும் (இது ”எழுப்புதல் தொடரின்” நான்காம் அத்தியாயம். நீங்கள் கடந்த  மூன்று அத்தியாயங்களையும் படிக்காவிடில் அவைகளைப்  படித்து விட்டு பின்னர் இந்த அத்தியாயத்தைத் தொடரும்படி அன்புடன் வேண்டுகிறேன்) இதற்கு...

3.ஆட்டுத்தோல் வெளியே! ஓநாய் உள்ளே!

(இது ”எழுப்புதல் தொடரின்” மூன்றாம் அத்தியாயம். நீங்கள் கடந்த  இரண்டு அத்தியாயங்களையும் படிக்காவிடில் அவைகளைப்  படித்து விட்டு பின்னர் இந்த அத்தியாயத்தைத் தொடரும்படி அன்புடன் வேண்டுகிறேன்) இதற்கு முந்தய அத்தியாயத்தைப் படிக்க இங்கே சொடுக்கவும். இத்தொடரின் முதல்...

2.மின்னுவதெல்லாம் பொன் அல்ல

(இது ”எழுப்புதல் தொடரின்” இரண்டாம் அத்தியாயம். நீங்கள் கடந்த  அத்தியாயத்தைப் படிக்காவிடில் அதைப் படித்து விட்டு பின்னர் இந்த அத்தியாயத்தைத் தொடரும்படி அன்புடன் வேண்டுகிறேன்) முந்தய அத்தியாயத்தைப் படிக்க இங்கே சொடுக்கவும் கடந்த...

1. சுக்கா, மிளகா எழுப்புதல் கிளியே!

’எழுப்புதல்’ இன்று கிறிஸ்தவ உலகத்தில் அதிகமாகப் பயன்படுத்தப்படும் வார்த்தை. முன் எப்போதயும் விட சமீப காலங்களில் இன்னும் அதிகமாகப் எழுப்புதலைப் பற்றிப் பேசப்படுவதைக் கேட்கிறோம். எழுப்புதல் கூட்டங்கள், எழுப்புதல் செய்திகள், எழுப்புதல் பாடல்கள்,...