நாம வின்னிங் சைடா?

கர்த்தருக்கும் சாத்தானுக்குமான யுத்தத்தில் யார் பக்கம் ஜெயித்துக் கொண்டிருக்கிறது. இன்றைய நடப்பு சூழல்களைப் பார்க்கும்போது உங்களுக்கு என்ன தோன்றுகிறது. வேதாகமரீதியிலான சகோ.ஜெயராஜ் விஜய்குமார் அவர்களின் விளக்கம்.

Leave a Reply