நரிகளுக்கு குழிகளும்…

நரிகளுக்கு குழிகளும் ஆகாயத்து பறவைகளுக்கு கூடுகளுமுண்டு. மனுஷகுமாரனுக்கோ தலைசாய்க்க இடமில்லை. இந்த வசனத்தின் அர்த்தம் என்ன? ஆண்டவர் தங்குவதற்கு இடமின்றி வாடினாரா?

Leave a Reply