எந்தக் கண்ணாடியைப் போட்டுக்கொண்டு வேதம் வாசிப்பது?

ஆவியானவர் நமக்கு போதகராக இருந்தால் ஒரே சபை, ஒரே உபதேசம்தானே இருக்க வேண்டும்? ஆனால் இன்று சபைகளில் நிலவும் பல்வேறு உபதேச முரண்பாடுகளுக்குக் காரணம் என்ன? நாம் வேதத்தை எப்படி வாசிப்பது?

Leave a Reply