எது தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதற்கு அத்தாட்சி?

நாம் தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டிருக்கிறோம் என்பதற்கு அத்தாட்சியாக இருப்பது எது? நமது ஊழியத்தில் நாம் அடையும் வெற்றிகளை அதற்கு அத்தாட்சியாகக் கருதிக் கொள்ளலாமா? சகோ.விஜய் பகிரும் குறுஞ்செய்தி

1 thought on “எது தேவனால் அங்கீகரிக்கப்பட்டதற்கு அத்தாட்சி?”

Leave a Reply